Het Verdrag van Maastricht

Met het Verdrag van Maastricht dat in 1992 werd ondertekend in het Maastrichtse Gouvernement, was de oprichting van de Europese Unie een feit. Met de ondertekening van het verdrag werd weer een belangrijke stap vooruit gezet op weg naar verdergaande Europese eenwording.

Een les van twee wereldoorlogen

In de eerste helft van de 20e eeuw werd Europa tot twee keer toe keihard geconfronteerd met de gevolgen van oorlog. Ook de economische crisis van 1929 kwam hard aan. In plaats van gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, probeerde in die tijd elk land vooral de eigen economie te beschermen. En dat maakte de crisis eigenlijk alleen nog maar erger. Na de Tweede Wereldoorlog realiseerde de politiek zich dat het anders moest: samenwerking werd het devies.

EGKS

Om door middel van samenwerking in de toekomst een nieuwe oorlog of crisis te voorkomen werd in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht. Daarmee werd de productie van kolen en staal in Europa onder een gemeenschappelijk Europees bestuur geplaatst. Enkele jaren later zorgde de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) voor nog meer economische samenwerking en Euratom voor vreedzaam gebruik van kernenergie.

Europese Unie

De drie gemeenschappen werden in 1967 samengevoegd tot de Europese Gemeenschap. 25 Jaar later zorgde de oprichting van de Europese Unie voor nog verdergaande integratie van de Europese lidstaten. Een vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal was het ideaal dat iedereen daarbij voor ogen stond.

De euro

Een van de maatregelen die daarvoor werd bedacht was de invoering van één Europese munt: de euro. Die zou alle nationale munten (guldens, franken, marken, peseta's, enz.) vervangen. De invoering van de euro was een van de zaken die geregeld werden in het Verdrag van Maastricht. Met dit verdrag werd ook de Europese Unie opgericht.

De waarde van samenwerking

De waarde van deze vergaande Europese samenwerking is onlangs, tijdens de gevolgen van de Amerikaanse hypotheekcrisis, duidelijk gebleken. In plaats van in te zetten op het beschermen van de eigen economie, hebben de lidstaten van de EU maatregelen genomen om de Europese economie in haar totaliteit te stimuleren.

Verdrag van Lissabon

Sinds de ondertekening van het Verdrag van Maastricht heeft de tijd niet stilgestaan. Met de op handen zijnde inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zal de Europese integratie weer een stap verder gaan. Zo krijgt het Europees Parlement meer invloed en krijgt de Europese Unie een eigen president en een minister van Buitenlandse Zaken.