Een heilige algemene Christelijke kerk

de gemeenschap der heiligen

Terugkijkend in de geschiedenis is er in Rijssen 827 jaar maar één kerkgemeenschap. De 238 jaar daarna zijn er twee kerkgemeenschappen. Heden ten dage is er een breed spectrum aan kerkgemeenschappen. 
Het over grote deel van de Rijssenaren is nog verbonden met één van deze geloofsgemeenschappen.

Eén kerk is in deze Canon echter nog niet aan de orde gekomen, namelijk de heilige katholieke (dat is de algemene) Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, zoals deze al sinds 170 wordt beleden met de apostolische geloofsbelijdenis.

Deze belijdenis wordt samen met de geloofsbelijdenis van Nicea beleden binnen de algehele Christelijke kerk. In de Rooms Katholieke kerk, de Oosters Orthodoxe kerk en in de Protestantse kerken.

Deze heilige algemene Christelijke kerk,  de gemeenschap der heiligen is geen concrete kerk of kathedraal, Hiermee wordt geen gebouw bedoeld dat met handen is gemaakt. Deze kerk of gemeente wordt gevormd door alle gelovigen die oprecht in de Heere Jezus Christus geloven en heilig voor Hem willen leven. Het is een gemeente die over de kerkmuren van de geloofsgemeenschappen en over landsgrenzen en taalbarrières heen gaat.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis belijdt in artikel 27 over deze heilige  algemene  Christelijke kerk het volgende:

Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk,
dewelke is een heilige vergadering der ware Christ-gelovigen,
al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus,
gewassen zijnde door Zijn bloed,
geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest.

Deze Kerk is geweest van den beginne der wereld af,
en zal zijn tot den einde toe;
gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is,
Dewelke zonder onderdanen niet zijn kan.
En deze heilige Kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden,
tegen het woeden der gehele wereld;
hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein
en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen;
gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijken tijd onder Achab
zevenduizend mensen behouden heeft,
die hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden.
Ook mede is deze heilige Kerk niet gelegen,
gebonden, of bepaald in een zekere plaats,
of aan zekere personen,
maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld;
nochtans te zamen gevoegd en verenigd zijnde
met hart en wil in één zelfde Geest,
door de kracht des geloofs. j

De Heidelberger Catechismus, het leerboek van de kerk, leert in zondag 21 vraag en antwoord 55 het volgende over de woorden: de gemeenschap der heiligen

Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als  lidmaat aan de Heere Christus en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben.
Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillige en met vreugde aan te wenden.

Het is deze gemeenschap van gelovigen uit alle kerken en landen die de Heere Jezus bedoelt in het hogepriesterlijk gebed zoals dit te vinden is in het Evangelie van Johannes hoofdstuk 17. Jezus bidt daar onder andere deze woorden:

(18) Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
(19) En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
(20) En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
(21) opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
(22) En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
(23) Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
(24) Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.