Werken aan de toekomst

Een moderne dorpse samenleving

Dorpsvisie 2030

Diepenveen ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een dorp met een uitstekend woonklimaat. Een vitaal dorp dat volop kansen biedt voor een mooie toekomst. Solitair gelegen tussen bos, stad en IJssel. Een dorp met een rijk verenigingsleven, met voor elk wat wils. De kernwaarden van Diepenveen zijn: Kleinschaligheid, ‘modern noaberschap’, zingeving, duurzaamheid en gastvrijheid.

In 2022 is de ‘Dorpsvisie Diepenveen 2030 – Groen dorp, dichtbij de stad’ ontwikkeld en aangeboden aan de gemeenteraad van Deventer. Op basis van de inbreng van de bewoners werden vier thema’s gedefinieerd, te weten Vitaal dorp, Duurzaam en groen dorp, Ondernemend en gastvrij dorp en Woondorp. Deze thema’s zijn verder uitgewerkt. Breed terugkerende punten in de verschillende themagroepen waren vooral het behouden en versterken van het groene en dorpse karakter van Diepenveen, meer ruimte voor ontmoeting en verbinding en een dorp dat op een veilige manier bereikbaar is voor iedereen.

In Diepenveen woonden anno 2020 zo’n 4.780 mensen. In de huidige bevolkingsprognoses van de gemeente Deventer wordt een heel kleine groei van het huidige inwonertal verwacht. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het uitbreidingsplan ‘Eikendal’. Bij toekomstige uitbreidingen zal zeker aandacht zijn voor het vinden van de juiste balans tussen wonen, werken en recreëren. Daarbij wordt gestreefd om het dorpse karakter en een groene woonomgeving te behouden. Diepenveen blijft daardoor voor alle Deventenaren een aangename omgeving om te vertoeven of te recreëren.

Periode na de gemeentelijke herindeling.

De samenvoeging van de gemeenten Diepenveen en Deventer in 1999 was de directe aanleiding voor het oprichten van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving en de Vereniging Landelijk Diepenveen. Het willen blijven behouden van de eigen identiteit en niet verworden tot een wijk van de stad lag hieraan ten grondslag. De grote ledenaantallen lieten zien hoe de bewoners van Diepenveen zich verbonden voelden met hun dorp. Al snel werd onder auspiciën van de Vereniging Landelijk Diepenveen een dorpsvisie geschreven waarin het belang van het dorpse karakter centraal stond. Dit ‘dorpse karakter’ betrof uiteenlopende aspecten op zowel sociaal-maatschappelijk als ruimtelijke ordeningsterrein. Het behoud van het dorpse karakter van Diepenveen werd door de inwoners als meest wezenlijk ervaren voor het in standhouden van de eigen identiteit. Belangrijke elementen die bepalend waren en zijn voor de dorpse sfeer in het dorp zijn de afwisseling van verharding en groen, de informele inrichting van de openbare ruimte en de aanwezigheid van enkele historische gebouwen. Het dorpse karakter past daarmee in het prachtige coulisselandschap van de directe omgeving.

Het sterke gemeenschapsgevoel bleef

De aanwezigheid van de A1 en de spoorverbindingen bij Deventer hadden tot gevolg dat naast veel Deventenaren ook mensen van elders zich in Diepenveen vestigden. Diepenveen werd geleidelijk aan een forensengemeenschap wat druk legde op de bestaande samenhang binnen de gemeenschap.
Daarbij kwam nog dat in het eerste decennium van de 21e eeuw een groot deel van de winkel- en andere basisvoorzieningen en het tennispark verdwenen en men ging zich zorgen maken over de leefbaarheid van het dorp. Er bleek grote bereidheid onder de bewoners om samen te werken aan de leefbaarheid wat onder andere resulteerde in het Kulturhus Diepenveen en een groeiend winkelbestand. Veel bewoners bleven actief in het verenigingsleven, bij evenementen of in werkgroepen. De onderlinge betrokkenheid bleek eveneens uit de vele vrijwilligers die maatschappelijk actief bleven. Deze sociale cohesie was en is om uiteenlopende redenen van groot belang en mag niet verloren gaan. Hoewel het ‘naoberschap’ zoals dat voorheen was tegenwoordig minder aanwezig is, het wij-gevoel bleef bestaan. Hierdoor was en is Diepenveen een aantrekkelijk dorp in een mooie ‘lommerrijke’ omgeving.