Groei van het dorp

Meer woningen, meer voorzieningen

Meer woningen

Het dorp Diepenveen bestond lang uit een kerk, een aantal huizen en boerderijen en enkele tientallen inwoners. Rond de kerk ontstond midden negentiende eeuw een eerste kleine kern, maar geleidelijk aan ontstond er een bebouwing tot aan het voormalig station Diepenveen-Oost bij de Wetermansweg. Bij het dorp hoorden de voormalige marken Borgele, Tjoene en Rande; het gebied liep tot aan de Raalterweg. Elke marke en het 'Dorp' hadden een eigen huisnummering.

Pas na de Tweede Wereldoorlog breidde het dorp flink uit met diverse woonwijken: het wijkje de Kleikoele tegenover de Naai- en breischool, een rij huizen aan de Roeterdsweg en de Draaiomsbuurt ten westen van de Draaiomsweg. Het dorp kreeg een tennisbaan en sportvelden aan de Schuurmansweg.
Met name in jaren zestig groeide Diepenveen door de nieuwe grote woonwijken De Vossebelt (met huurhuizen van de Deventer Kring van Werkgevers), Hemeltjenskamp en de wijk met vrijstaande woningen tussen Molenweg en De Nieuwe Aanleg. Aan de oostkant daarvan werd in de jaren tachtig de wijk Tjoenermarke gerealiseerd.

Inmiddels was de voetbalclub DSC verhuisd naar een terrein aan de Schuurmansweg en kon op de sportvelden in de jaren negentig een aantal woningen aan de Burgemeester Crommelinlaan worden gebouwd. In de jaren negentig vond opnieuw uitbreiding plaats: de wijk Voorhorst 1 verrees op de plek waar ooit boerderij Voorhorst stond. De uitbreiding Voorhorst 2 kwam langs de Boxbergerweg. Inmiddels is de tennisclub naar Borgele verhuisd en verrees op de plek van de tennisbaan een inbreiding met gasloze woningen. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het uitbreidingsplan ‘Eikendal’ waarvan de boerderij met dezelfde naam behouden kon worden.

Meer voorzieningen

Kortom, het dorp werd steeds groter en er kwam steeds meer nieuwe bewoners van buiten. De groei en de nieuwe behoeften betekenden dat er meer voorzieningen nodig waren. In 1962 werd een katholieke school, de huidige Zonnewijzer, gesticht. In 1967 kwam er een Dorpshuis, dat in 1998 werd vervangen door de Hof van Salland met aan de achterkant een grote sporthal, nu het Kulturhus Diepenveen. In 1976 werd voor de oudere inwoners en toen ook ruim veertig gepensioneerde nonnen, het woon en zorgcentrum Sparrenheuvel gebouwd aan de Burgemeester Doffegnieslaan.
Begin jaren tachtig kwam er een nieuwe lagere openbare school aan het Slingerbos en ook de peuterspeelzaal en kleuterschool kregen daar een goed onderkomen. De bibliotheek van de Overijsselse Bibliotheek, vanaf 1999 de Openbare Bibliotheek Deventer, vestigde zich in de oude kleuterschool aan de Molenweg.
Het winkelbestand breidde zich uit en concentreerde zich ook meer in het ´nieuwe centrum´ aan de Dorpsstraat. Wel werd het rond het kerkplein stiller, zeker ook toen de daar aanwezige winkels en het restaurant hun deuren sloten.

Veranderingen in de omgeving

Ook in de omgeving van het dorp was van veranderingen sprake. Gewijzigde en strengere wetgeving of omdat er geen opvolger was maakten dat vele kleinere boeren besloten om te stoppen met hun bedrijf. Deze boerenbedrijven transformeerden tot woonboerderijen en hun grond ging over naar de boeren die schaalvergroting nodig hadden. Grazende koeien verdwenen en grasland maakte deels plaats voor mais. Het landelijk karakter van het landschap bleef gelukkig behouden en daarmee voor velen de mogelijkheid om in een natuurlijke omgeving te recreëren.