De Waerdenborch

Van kostschool tot streekschool

Tijd van televisie en computers

De oorsprong van het voortgezet onderwijs in de westelijke regio van de Hof van Twente gaat terug tot het jaar 1842. De Amsterdammer Frans Beudeker begon met toestemming van gemeente en provincie in Goor een dag- en kostschool. Hij vestigde zich in de Hengevelderstraat, schuin tegenover de in 1833 door Thomas Ainsworth opgerichte weefschool. Hij onderwees samen met zijn ondermeester J. H. ter Kuile de vakken Hoog- en Nederduits, Frans, Engels, lezen, schoonschrijven, rekenkunde, stelkunde, meetkunde, aardrijkskunde, natuur- en werktuigkunde, algemene en vaderlandse geschiedenis, Italiaans boekhouden en kaarttekenen. De leerlingen kwamen uit de gegoede milieus.

MULO

Vanaf 1861 is er sprake van één bijzondere school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, toen ook wel de Franse school genoemd. De school telde in 1861 slechts negentien jongens en vijf meisjes. Als gevolg van de Onderwijswet in 1920 kwam er een nieuwe ULO aan de Wijnkamp. Vanaf 1953 verhuisde men naar de Rozenstraat en daar zwaaiden de heren Bruil en Van den Heuvel vele jaren de scepter. Jarenlang was er sprake van 100% geslaagden. In 1968 veranderde in het kader van de Mammoetwet niet alleen de naam (M)ULO in MAVO, maar werd ook het lespakket aangepast.

Ambachtsschool

Op initiatief van de rooms-katholieke Werkliedenvereniging Sint Jozef kwam in 1919 de Vereniging Ambachtsonderwijs in Goor tot stand. Dominee Planten werd de eerste voorzitter. In het bestuur zaten ook vertegenwoordigers uit de gemeenten Ambt Delden, Diepenheim en Markelo. Tot 1951 was er alleen maar sprake van theoretisch avondonderwijs in de vakken tekenen, rekenen en taal. Daarna kwam er ook praktisch dagonderwijs bij in een lokaal aan de Schoolstraat voor de vakken timmeren, metselen en metaalbewerken. In 1967 werd een nieuwe school betrokken aan de Gruttostraat, die de naam kreeg van de toenmalige voorzitter C.P. van Essen. Zij naam bleef 20 jaar aan de school verbonden. De school heeft drie directeuren gekend: Achterkamp, Harbach en Aitink.

Landbouwhuishoudschool

In 1912 startte in Markelo een Landbouwhuishoudschool. Na enkele tijdelijke locaties kwam er in 1925 een nieuwe tweeklassige huishoudschool aan de Goorseweg. In 1953 betrok men een nieuwe school aan de Whemekamp. Maar in 1961 viel het doek, vanwege een grootscheepse reorganisatie van het landbouwhuishoudonderwijs in Zuidwest-Twente. De leerlingen waren voortaan op de school in Holten aangewezen. Uit protest gingen velen naar Lochem. Intussen was in Goor een grote landbouwhuishoudschool aan de Markeloseweg verrezen met de naam Aan de Zwanendrift. Juffrouw Bovenhuis voerde er de directie. Deze school overleefde de reorganisatie van 1961 wel. Het merkwaardige feit deed zich toen voor dat de agrarische gemeente Markelo geen landbouwhuishoudschool meer had, maar Goor, met slechts enkele boerenbedrijven binnen de gemeentegrenzen, wel. In 1969 veranderde de naam in: LHNO (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs).

Voortgezet lager onderwijs

In 1957 begon aan de Kloosterlaan in Goor een school voor Voortgezet lager onderwijs met de heer Berentsen als hoofd. In 1968 telde de school 235 leerlingen en luisterde toen naar de naam LEAO (Lager Economisch en Administratief Onderwijs). Na een paar mislukte pogingen slaagde men er in 1976 in om het LHNO en het LEAO samen te voegen. In 1981 werd aan de Kloosterlaan een gloednieuw schoolgebouw in gebruik genomen, dat inmiddels al weer is afgebroken.

Samen één

Op 29 oktober 1987 was de geïntegreerde scholengemeenschap in Goor een feit. De nieuwe naam van het instituut werd TAC (Thomas Ainsworth College), waarmee de stichter van de eerste weefschool in Nederland werd vernoemd. Al in 1994 werd het naambord als gevolg van de fusie tussen de scholengemeenschappen Goor en Holten al weer gewijzigd in De Waerdenborch. De hoofdvestiging van de school staat in Holten; de school is vernoemd naar een middeleeuws kasteel, waarvan de fundamenten bij opgravingen in Holten zijn teruggevonden. Voor leerlingen uit Zuidwest-Twente vinden alle onderbouwlessen plaats in de Goorse vestiging aan de Gruttostraat. De vakopleidingen van het VMBO worden afgerond in Holten, evenals de laatste twee jaren van HAVO en VWO. De 4-jarige theoretische leerweg van het VMBO wordt volledig in Goor verzorgd. Zo ontwikkelde het voortgezet onderwijs in Goor en omgeving zich van kostschool voor gegoede leerlingen tot brede scholengemeenschap voor jongeren uit de hele regio.