De Zeeheldenbuurt

Naoorlogse nieuwbouw

Tijd van televisie en computers

De huizen staan er keurig in het gelid. De Zeeheldenbuurt met zijn rijtjeswoningen ademt nog de sobere wederopbouwmentaliteit van de jaren vijftig. Indertijd was deze wijk de eerste grootschalige nieuwbouw in Ommen en een meer dan welkome aanvulling op het schaarse woningbestand. De crisis- en oorlogsjaren hadden gezorgd voor stagnatie van de woningmarkt. Na de oorlog volgde een huwelijks- en geboortegolf. Al die stelletjes en baby'tjes hadden onderdak nodig. In 1954 kreeg de jonge Woningbouwvereniging Ommen toestemming voor de bouw van de eerste acht woningen aan de Piet Heinstraat in de geplande Zeeheldenbuurt. Een jaar later werd de eerste steen gelegd. Aangezien de nieuwbouw voldeed aan de voorwaarden van de Woningwet kwamen ze in aanmerking voor steun van de overheid. In totaal kwamen er 268 overwegend huurwoningen van de grond in de Zeeheldenbuurt.

Nieuwbouwwijken

Door groei van de bevolking, economie en werkgelegenheid bleef er decennialang grote behoefte aan nieuwbouwwoningen. In de jaren 1960 tot 1970 kwamen rondom het oude stadshart de woonwijken Ommeres, De Strangen en Laarakkers tot stand. Hier verrezen in totaal 1.234 woningen. De rijtjeswoningen en twee-onder-één-kapwoningen stonden op ruimere percelen, met onder meer een oprit voor de eerste autootjes die de bewoners zich aanschaften. Vanaf 1970 verrees ten westen van de stad de Dante. Deze wijk was opgezet volgens een stedenbouwkundige visie die kleinschaligheid in de vorm van woonerven combineerde met een natuurlijke beleving door aanleg van waterpartijen en groenstroken. In de Dante zijn 1.236 woningen gebouwd. In de jaren 1990 tot 2010 werd de woonwijk Alteveer ten noorden van de stad gerealiseerd met in totaal 795 wooneenheden. Hier domineren de vrijstaande villa's met de nodige afwijkende architectuur.

Eigen woningbezit

Vooral na 1980 gingen steeds meer gezinnen ertoe over een eigen huis te laten bouwen. De overheid stimuleerde het eigen woningbezit door verandering van de hypotheekwetgeving. Kon men aanvankelijk alleen hypotheken afsluiten met aflossingsverplichting, vanaf de jaren tachtig kwam er de mogelijkheid van zogenaamde aflossingsvrije spaarhypotheken, waarbij de rente in mindering gebracht kon worden op de inkomstenbelasting. In Ommen zijn vooral in de woonwijken de Dante en Alteveer veel particuliere huizen gebouwd.

Nieuwe uitbreidingen

In 2003 aanvaardde de gemeenteraad van Ommen het jongste stedenbouwkundige plan voor Ommen. Onder de titel De Drieslag werd besloten de sportvelden te verplaatsen, de vrijkomende locatie te gebruiken als bedrijventerrein en het oude industrieterrein te bestemmen voor woningbouw. In 2008 vond de oplevering plaats van het nieuwe sportpark Westbroek. De bedrijfsverplaatsing van het Havengebied naar de Rotbrink is inmiddels in volle gang. In het Havengebied zijn 350 woningen gepland. Daarbij gaat het zowel om huur- als koopwoningen.

Plattelandsgemeente

De naoorlogse nieuwbouw heeft het aanzien van Ommen drastisch veranderd. De grootschalige uitbreidingen hebben een schil van bebouwing rondom de binnenstad gelegd. Alleen vanaf het zuiden over de Vecht heeft de stad haar historische aanblik enigszins behouden. Door de concentratie van de woningen en bedrijven rondom Ommen is het landelijk karakter van de buurschappen wel bewaard gebleven. Als woon-, werk- en winkelcentrum maakt de stad haar aloude functie als verzorgingscentrum voor het ommeland nog altijd waar. Veel stedelijke allure hebben de naoorlogse uitbreidingen overigens niet. Laagbouw is in Ommen verreweg dominant. Slechts een klein aantal appartementscomplexen is uitgevoerd in hoogbouw, zoals Huize Riant, De Stadshaghen, De Nijenhaghen, het Molenerf en een drietal woontorens in de Alteveer. Ommen heeft zich daarmee geschikt in het beeld van gemoedelijke plattelandsgemeente.