Het schoolreglement van 'Syne Hoogheyt'

Onderwijs onder kerkelijk toezicht

In het Burense onderwijs staat net als in de Republiek de Hervormde kerkleer centraal. Deze verwevenheid van kerk en staat verklaart dat in 1685 de Classis van Buren, het regionale kerkbestuur, bij de Nassause Domeinraad een verzoek kan indienen voor opstelling van een schoolreglement.

Het verschijnt een jaar later onder goedkeuring van prins Willem III. Het reglement bestaat uit vijf hoofdstukken waarvan één gewijd aan de uitsluiting van rooms-katholieke schoolhouders in het graafschap. Vakantiedagen mogen ook niet met de rooms-katholieke feestdagen samenvallen.

Schorsing

De schoolmeesters, die ook als koster en kerkelijk voorzanger door de prins worden benoemd, moeten de kerkelijke leerstellingen onderschrijven. Dat zij de kinderen leren lezen en schrijven ligt voor de hand, maar dit moet met vooral christelijke bronnen. De Domeinraad legt bij de Classis de bevoegdheid neer voor samenstelling van een lijst van geschikte boeken. In 1688 bepleit de Classis bij het kerkbestuur van Asch de schorsing van een schoolmeester die door vrolijk gedrag de godsdienstles verstoort. De schorsing wordt later teruggedraaid.

Twee tot twaalf stuivers

De kosten voor onderwijs lopen uiteen. Lezen kost per leerling twee stuivers, spellen een stuiver extra en komt daar cijferen en Frans bij dan wordt het twaalf stuivers. Veel duurder is het onderwijs in de rond 1716 opgerichte Franse Kostschool. Een advertentie vermeldt als jaarlijkse kosten 140 gulden inclusief een goede opvoeding. Dit is een half jaarloon van een ongeschoolde arbeider.

Auteur: Henk Huitsing