Het Noorderpark

Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi

Ongeveer 45 jaar geleden werden door de provincie de eerste plannen gemaakt, om het grote open gebied ten noorden van Utrecht te ontwikkelen voor recreatie. Dit gebied, nu grotendeels bestaand uit 18 polders, kreeg toen de naam Noorderpark. In dit megarecreatie gebied moest een kinderboerderij, speeltuinen, klim-en uitzichttorens, een doolhof, een botanische tuin, openluchttheater, paardensportcentrum, kunstijsbaan, golfbaan, midget-golfbaan, skelterbaan, restaurants en een watersportcentrum bij de Maarsseveense plas komen. Na toevoeging van natuurgebieden zou dit park ca. 2500 ha groot worden. In 1975 werd een Stuurgroep Noorderpark opgericht. Vier jaar later wist de groep wat ze in de toekomst wilde bereiken. Men sprak nu over een gebied dat 6000 ha. groot was. Open en mooi houden van het landschap stond in de plannen centraal. Het moest naast het agrarische gebruik, ook open zijn voor recreatie. Om het laatste te realiseren zou men meer voet- fiets- en ruiterpaden moeten aanleggen.

Er kwam een projectplan in 1985. Gedeputeerde Staten gaf toestemming om met de herindeling van start te gaan. De landinrichtingscommissie, met burgemeester Panis van Maartensdijk als een van de eerste voorzitters, moest tijdens de jarenlange voorbereiding beslissingen nemen over zeer verschillende problemen. Er moest een oplossing komen voor de Bethunepolder waarvandaan Amsterdam al sinds 1930 zijn drinkwater haalde. De herverkaveling van het boerenland kostte veel tijd en moeite. Al sinds 1939 werd er gepraat over herverkaveling van het boerenland. In de polders lagen ook grote stukken beschermd gebied o.a. de trilvenen.

In 1995 begon men met de uitvoering van het door alle betrokken instanties goedgekeurde plan. Vanaf de Kanaaldijk naar de Kerkdijk in Westbroek werd een wandelpad - het Bert Bospad - aangelegd door Staatsbosbeheer. Ook werden ruiterpaden en fietspaden aangelegd, o.a. langs het Tienhovens Kanaal en langs de Burgemeester Huydekoperweg . Als groene buffer aan de stadsrand Utrecht, kwam het Gagelbos tot stand bij Fort de Gagel. De waterlopen in het Noorderpark werden verbeterd d.m.v. stuwen en duikers. De Molenpolder werd opnieuw uitgebaggerd om het water in dit natuurreservaat op te schonen. De Bethunepolder werd aangewezen als natuurgebied. In het hele gebied heeft ruilverkaveling plaatsgevonden. Er zijn nu minder actieve boerderijen dan vroeger, maar de landerijen liggen naast de boerderij en de mogelijkheden voor de toekomst zijn sterk verbeterd. In het verlengde van de Korssesteeg zijn 6 nieuwe boerderijen gebouwd met ligstallen.