Juffrouw Annie

Een sociaal bewogen vrouw met invloed

Anna Aleida de Beaufort woonde haar hele leven op Huize De Boom, een jaar voor haar geboorte gebouwd. Vader Arnoud Jan de Beaufort was lang burgemeester van Leusden en van Stoutenburg. Hij verwierf door vererving en aankoop een groot grondbezit. In een beschermd en welvarend milieu kreeg Annie huisonderwijs van gouvernantes. Winnie uit Schotland leerde haar fotograferen en negatieven ontwikkelen. In 1926 overleed moeder Maria de Beaufort, geboren Baronesse van Hardenbroek. Eind jaren twintig begroef Annie haar vader en haar enige broer Ernest Louis. Ze bleef ongehuwd en heeft in 1948 de Stichting de Boom opgericht om te voorkomen dat het landgoed na haar dood uit elkaar zou vallen door de vele, niet directe, erfgenamen.

Zorgzaam en sober
In de agrarische samenleving speelde 'Annie Boom', voor de familie, of Juffrouw Annie, zoals ze zich zelf noemde, als grootgrondbezitster, een belangrijke rol. Haar ondergeschikten ervoeren haar gulle houding tijdens de kerstvieringen op Huize De Boom. Bij huwelijken en geboorten waren er cadeaus voor pachtboeren en arbeiders. Zelf leefde zij, zoals ze geleerd had, sober. Deze zuinige kant werd ook gesignaleerd wat betreft de beloning van haar personeel. Maar bij ziekte of als scholing nodig was, was Annie attent. Tijdens de crisisjaren gaf zij een kwart van de pacht terug aan de boeren.

Haar geloof
Annie was een gelovig persoon en dat bepaalde haar doen en laten. Op jonge leeftijd al schreef zij gedichten bij passages uit de Bijbel. Als 20-jarige, nog wat wereldvreemd, startte zij een zondagsschool in Asschat. De kerk in Leusbroek was te ver weg. Zij was modern met haar toverlantaarn. Tegen kerst mochten de kinderen hun wensen op een briefje schrijven en dan kocht Annie voor ieder kind een cadeautje.

Op De Boom werden vanaf 1930 diaconessen die een periode van rust nodig hadden opgevangen op haar kosten. Zinvol en nuttig leven vond zij belangrijk.

Verzuild dorpsleven
Zo'n leven wenste zij ook anderen toe. Verveling zou maar leiden tot dansen, bioscoopbezoek of andere minder geschikte dingen. Daarom nam zij allerlei initiatieven. Een in 1946 opgerichte voetbalvereniging Leusden in de weilanden tegenover de Mof werd uiteindelijk geen succes, maar veel verenigingen profiteerden blijvend van haar stimulerende bemoeienis. Muziekvereniging Lisiduna en andere clubs kregen in 1935 met het gebouw De Mof een grote zaal, geschikt voor verschillende activiteiten. In het jeugdgebouw aan de Ooievaarshorsterweg kreeg de bevolking van Leusbroek een bibliotheek. Van 1929 tot 1953 was Annie voorzitter van het plaatselijk Groene Kruis. Al deze activiteiten pasten bij de verzuiling, omdat Annie een bijdrage leverde aan de ontwikkeling van een protestants georiënteerd verenigingsleven in Leusbroek en Asschat. Maar zij beperkte zich niet tot mensen uit eigen geloofskring. Op zoek naar bestuursleden voor de gezinsverzorging keek zij ook naar geschikte personen van andere geloofsovertuiging.

Vanaf 1927 tot aan de Tweede Wereldoorlog leidde zij de protestantse fractie in de raad van Leusden. Haar neef Jan Karel de Beaufort was als burgemeester voorzitter. Tegenwoordig lijkt dat een haast feodale verhouding, maar voor de bevolking van het agrarische Leusden was deze voorname dame een voor de hand liggende keuze. In 1927 stond zij onderaan de kieslijst maar behaalde zij de meeste stemmen en in latere jaren werd ze keer op keer herkozen.

Herinnering
Bij oudere Leusdenaren is Juffrouw Annie nog steeds een begrip. Van hen bezitten niet weinigen een lepeltje, gekregen bij hun geboorte. Juffrouw Annie werd herdacht met een straatnaam in de wijk Tabakssteeg. Het is alleen de vraag of de Anna Aleidalaan in voldoende mate herinnert aan de vrouw die zichzelf Juffrouw Annie noemde.