Dialect

Het Amelander dialect

Zeg niet tegen een Amelander dat hij Fries praat, hij zal het ervaren als een belediging. Toch zijn het Amelands en het Fries wel degelijk aan elkaar verwant. Het Amelands kan gekarakteriseerd worden als een menging van Nederlands en Fries. Kort gezegd komt het erop neer dat de woordenschat overwegend Nederlands is, maar dat belangrijke delen van de grammatica overeenkomen met het Fries.
Hoe is het Amelands ontstaan? Aangenomen wordt dat een oorspronkelijk Friestalige bevolking op een gegeven moment overgestapt is op het Nederlands. Dit is echter maar ten dele gelukt.
Opmerkelijk is dat op het kleine Ameland, binnen een afstand van slechts tien kilometer, er een enorme variatie optreedt. De belangrijkste grens ligt tussen de beide westelijke dorpen (Hollum, Ballum) en de oostelijke (Nes en Buren).
Op dit moment lijkt de positie van het dialect nog stevig. Toch zal ook het Amelands er vast niet aan ontkomen dat op den duur steeds minder dialect gesproken wordt.