De school aan de ouders

Bijzonder onderwijs in de gemeente Vriezenveen

Tijd van wereldoorlogen

Om te komen tot specifiek christelijk onderwijs in Vriezenveen richtten in 1884 vijf personen onder leiding van dominee J.Ch. de Mol Moncourt de Vereniging tot stichting en instandhouding voor vrije scholen met de Bijbel in Vriezenveen op. Nog datzelfde jaar werd de eerste lagere school geopend: De Rehobothschool op het Oosteinde van het dorp. De school telde in januari 1885 al 85 leerlingen. Vanwege de explosieve groei naar 193 leerlingen werd in 1886 een dependance gebouwd aan het Westeinde. In datzelfde jaar werd de tweede christelijke school gesticht door de Vereniging voor In- en Uitwendige Zending Westerhaar. De Westerhaarse school werd na de bouw bezocht door 48 leerlingen. Ook deze school werd Rehobothschool genoemd en werd gebouwd op hetzelfde laond (perceel) als de Vriezenveense Rehobothschool.

Uitbreiding bijzondere scholen

Uiteindelijk zijn in de hele gemeente veertien bijzondere lagere scholen met onderbouw gevestigd geweest tot de fusies in de jaren negentig van de 20ste eeuw. Al voor de invoering van de Kleuteronderwijswet van 1955 werden er ook in alle kernen van de gemeente kleuterscholen gesticht. Deze kleuterscholen en lagere scholen gingen door de Mammoetwet van 1980 samen verder als basisscholen. De rooms-katholieke lagere school werd in 1928 opgericht op initiatief van het parochiebestuur van de Sint-Antonius Abt. De St. Antoniusschool kreeg een plek aan het Oosteinde in de buurt van Het Midden. De school verhuisde later naar de wijk Elzenhoek en maakt nu deel uit van de stichting Quo Vadis. Eveneens in 1928 ontstond in Aadorp de lagere school aan het kanaal, die later de naam De Kei kreeg van de Schoolvereniging voor bijzonder neutraal onderwijs in Aadorp. Vele jaren later in 1963 ontstond daar ook de christelijke lagere school De Rank van de Vereniging voor Christelijke Nationaal Schoolonderwijs in Aadorp, die later fuseerde met de Vriezenveense schoolvereniging. In de jaren zeventig ontstond de Johannes Bogermanschool van de Stichting tot het verstrekken van lager onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Vriezenveen. De school vestigde zich aan de Bouwmeesterstraat te Vriezenveen achter de kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
De Vereniging tot Stichting en Instandhouding voor scholen met de Bijbel in Westerhaar-Vriezenveensewijk kende de Albert Bakhuisschool aan de Hoofdweg, de Rehobothschool aan de Sibculoseweg en de Prins Mauritsschool in de destijds nieuwe woonwijken van Westerhaar. De scholen maken nu deel uit van de Stichting voor Christelijk Onderwijs Twenterand. Met de naoorlogse uitbreidingen van Vriezenveen ontstonden in Vriezenveen, naast de Rehobothschool, de Immanuëlschool, de Elthetoschool, CBS De Pölle, De Bron aan de Molenstraat en de Eben Haëzerschool, die later fuseerde met de Immanuëlschool tot De Regenboog.

Het christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs

Een eerste aanzet tot uitgebreid lager onderwijs (ULO) werd gedaan in 1906 door meester Gerrit Jan Klokman, hoofd Middenschool. Hij ging met de politiek om tafel zitten en kreeg het gedaan om één klas in te stellen voor uitgebreid lager onderwijs met Frans, Duits en wiskunde. Dat ULO-gevoel kwam begin jaren twintig sterker naar boven. Een aantal ouders stuurde hun kinderen in Almelo naar school, omdat ze het onderwijs op de Middenschool niet goed genoeg vonden. De afdeling Vriezenveen van de vereniging Volksonderwijs vertolkte in 1921 deze gevoelens naar de gemeenteraad en bepleitte een zelfstandige school voor openbaar uitgebreid lager onderwijs in Vriezenveen. Een aantal maanden later verzocht ook de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Vrije scholen met de Bijbel aan de gemeenteraad om over te gaan tot stichting en bouw van een christelijke ULO. De gemeenteraad ging akkoord en stelde gelden beschikbaar voor de bouw van een school aan het Westeinde. In 1923 werd de ULO gebouwd met twee lokalen. Het aantal leerlingen beliep 32. Tot 1965 volgden diverse uitbreidingen. In 1969 begonnen de onderhandelingen over een nieuwe Mavoschool aan de Krijgerstraat, die in 1978 werd geopend. De school werd later onderdeel van de Christelijke Scholengemeenschap Het Noordik, een scholengemeenschap met vestigingen in Almelo, Vriezenveen en Vroomshoop.

Christelijk Landbouwhuishoudonderwijs "De Geurnties"

Op aanvraag van de plaatselijke afdeling van de Overijsselse Landbouw Maatschappij en de Christelijke Boeren- en Tuindersbond besloot de gemeenteraad een landbouwhuishoudschool op christelijke grondslag op te richten. In eerste instantie kwam er in 1952 een tijdelijke houten huisvesting met drie lokalen aan de Kerkstraat. Deze huisvesting is met nog twee lokalen uitgebreid. Na koninklijke goedkeuring tot oprichting van een school werden in 1953 schetsplannen ingediend voor een nieuw gebouw, dat in 1957 geopend werd. De school was eigendom van de gemeente en werd verhuurd aan de OLM. In de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben nog enkele uitbreidingen plaatsgevonden. In de jaren tachtig is de onderwijsbestemming van het gebouw afgehaald en niet veel later gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.