Elshofschool

Het onderwijs

Tijd van pruiken en revoluties

Vanaf de 16de eeuw bestonden er in vele dorpen scholen. Het onderwijs dat gegeven werd, stond ten dienste van de kerk. De leerstof was ten nauwste verbonden met godsdienstige vorming. In 1705 was er in Wijhe sprake van een school. Deze was gevestigd in een lage noordbeuk van de oude dorpskerk, een benauwde afgesloten ruimte. Door gebrek aan firisse lucht vielen er soms kinderen flauw. Henricus Deutelius was de onderwijzer en hij genoot een traktement van f 125,‒ per jaar, dat deels als schoolgeld en deels uit de kas van het kerspel werd betaald. In 1737 volgde Hendrik Deutelius zijn vader op. Na 40 jaar kreeg Hendrik op eigen verzoek ontslag. De eerste schoolwet van 1801 maakte de overheid verantwoordelijk voor het onderwijs. In 1808 werd een nieuwe school in Wijhe gebouwd, vlak tegenover de kerk aan de Kerkstraat.

School op De Elshof

Intussen was in Wechterholt, in de huidige buurschap Elshof, ook een school gesticht. De vestiging van een school in Wechterholt had ongetwijfeld te maken met de verre loopafstand voor de schoolkinderen naar Wijhe. Meester Arnoldus Boll kennen we als één van de eerste en misschien wel de allereerste schoolmeester. Ridderschap en Steden, oftewel het bestuur van Overijssel, verrasten hem op 13 mei 1761 met een subsidie van f 25,‒ per jaar. 2 jaar later deden ze er nog een schepje bovenop en werd het bedrag verdubbeld. Daarnaast had de meester beschikking over een lapje grond voor zijn levensonderhoud, dat nog onder de veldnaam De Schoolmeester bekend staat.

Locatie

In het kadaster van 1832 treffen we het schoolgebouw van Wechterholt voor het eerst op de kaart aan. Eigenares van het gebouw was de douarière De Vos van Steenwijk te De Wijk, bij Meppel. De school was op een strategisch plek gebouwd, vlak bij een kruispunt van wegen die naar het noorden, oosten, zuiden en westen andere buurschappen leidden. In de buurt waren bovendien havezaten en bijbehorende landgoederen te vinden, zoals Hagenvoorde, Langeveldsloo en Het Nijenhuis. De heren van deze adellijke huizen hadden grote gebieden in Wechterholt in bezit. Misschien hebben deze eigenaren hun pachters en andere bewoners van het gebied gestimuleerd hun kinderen onderwijs te laten volgen. Begin 19de eeuw bood het gebouw slechts plaats aan 80 leerlingen, terwijl er 140 waren. In 1821 werd de school vergroot en kwam de onderwijzerswoning naast de school gereed. Omstreeks het midden van de 19de eeuw werd er een nieuw gebouw neergezet. Het huidige gebouw dateert van vlak voor de Tweede Wereldoorlog en is een ontwerp van de gemeentearchitect Smit.

Sociale functie

In de 19de eeuw ontstond even ten zuiden van de school het huidige dorpje Elshof. De school heeft jarenlang gefungeerd als ontmoetingsplaats voor de bewoners van de Elshof. De plaatselijke afdeling van de plattelandsvrouwen kwam er bijeen, er werden tentoonstellingen gehouden, melkmachinecursussen georganiseerd en ook de leden van Plaatselijk Belang vergaderden in de school. In september 1968 werd naast de lagere school een kleuterschool geopend. Dit was de eerste kleuterschool in een buurschap van Wijhe.In de jaren tachtig kreeg Elshof de beschikking over een eigen buurthuis. Tezamen met het schooltje vormt deze het kloppend hart van de buurschap.