Combi-school

Onderwijs voor iedereen

Tijd van televisie en computers

In 1999 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe school aan de Kerkweg in Staphorst. Het werd de eerste "combi-school" in de gemeente, waar leerlingen vanuit openbaar en bijzonder onderwijs terecht konden. Het volgende jaar werd de school geopend en daarmee zaten de openbare basisschool De Berkenhorst en de Christelijk Nationale School samen onder één dak.

Lager onderwijs

In het lager onderwijs, later basisonderwijs genaamd, kende Staphorst vanouds een rijk scala aan scholen. Niet alleen door de uitgestrektheid van de gemeente, maar ook vanwege de uiteenlopende godsdienstige richtingen met vaak hun eigen scholen, naast het openbaar onderwijs. Tot de Franse tijd (1795-1813) mochten alleen gereformeerde schoolmeesters worden benoemd. In de Franse tijd werd het onderwijs openbaar. Onderwijzers werden sindsdien benoemd door de gemeente en de schoolopzieners op de scholen werden onder staatstoezicht geplaatst. In 1810 stonden op het grondgebied van de toenmalige gemeente zes lagere scholen: in Staphorst, Rouveen, IJhorst, De Leyen/Overlankhorst, Hesselingen en Hamingen/Baarlo. In 1827 kwam er een zevende bij, de Oosterse school. Alle scholen hadden één lokaal, waar de onderwijzer lesgaf aan drie klassen. De leerlingen waren verdeeld op basis van leeftijd en leerprestaties. De Onderwijswet van 1857, die de grondwettelijke vrijheid van onderwijs regelde, leidde in Staphorst tot de stichting tal van nieuwe scholen, zoals, in 1886, de eerste School met den Bijbel aan de Kerklaan. Als reactie op de groei van het bijzonder onderwijs ging ook het openbaar onderwijs zich profileren. In 1913 werd in Staphorst een afdeling Volksonderwijs opgericht, die zich niet alleen richtte op het lager onderwijs, maar ook op de oudere jeugd en op volwassenen. In IJhorst heeft geen "schoolstrijd" gewoed en bestond naast het openbaar nooit bijzonder onderwijs.

VGLO

In 1953 kreeg Staphorst een school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, die was verdeeld over diverse locaties. Het schooltype van de VGLO was al in 1942 ontstaan, toen de leerplicht werd verlengd tot 14 jaar. Het was bedoeld voor jongens en meisjes die niet naar de MULO, het middelbaar onderwijs, de ambachtsschool of de huishoudschool gingen. Zo ontstond dus een zevende en achtste en soms ook wel negende leerjaar. Net als elders in den lande waren het in Staphorst vooral meisjes die gebruik maakten van deze mogelijkheid. De toenmalige onderwijswet voorzag niet in een leerplan voor de VGLO, maar dat maakte het enthousiasme en de inzet van de eerste onder-wijskrachten er niet minder om. Met de leerlingen kookten, bakten en weckten zij, deden zij aan handwerken en maakten zij ook excursies op de fiets of trokken zij verder het land in. Zo leerden Staphorster meisjes in Scheveningen de zee kennen, en nog veel meer. In 1968 kwam door de invoering van de Mammoetwet een eind aan de VGLO. De school werd, in hetzelfde gebouw, voort-gezet als LAVO: Lager algemeen vormend onderwijs.

Landbouwschool

Een ander populair schooltype voor voortgezet onderwijs was de Lagere Landbouwschool, die tij-dens de oorlogsjaren werd opgericht. Burgemeester Van der Wal en meester Van Zanten, hoofd van de Gereformeerde School in Rouveen, waren hier de voortrekkers. Zij hadden veel tegenstellingen te overwinnen. Zowel Staphorst als Rouveen wilde de school huisvesten en ook de Christelijke Boeren- en TuindersBond (CBTB) en de Overijsselse Landbouw Maatschappij (OLM) hadden hun belangen. Toch kwam in 1943 de Rijks Lagere Landbouwschool Rouveen tot stand. Pas in de zomer van 1945 echter konden de lessen, in de kantine van het voormalige Kamp Conrad, beginnen. Al in 1946 veranderde de school van kleur en werd het een van rijkswege gesubsidieerde Christelijke Lagere Landbouwschool. In 1950 kon een eigen gebouw worden betrokken. Leerlingen raakten aangewezen op onderwijsinstituten in de omliggende gemeenten; met name Zwolle, Meppel en Kampen. Wel werd er vanuit die laatste plaats in Staphorst dependance gevestigd van de reformatorische Scholengemeenschap Pieter Zandt.