Gemeentehuis Westervoorde

Een plaats van herinnering

Tijd van televisie en computers

"Olst is een vrolijke plaats vol groen en bloemen", schreef de wandelende schoolmeester J. Craandijk in 1887. "Grooter en kleiner tuinen zijn er in menigte. 't Is als een aaneenschakeling van villa's en landhuizen." Eén van die villa's was Westervoorde. Dit goed wordt rond 1659 voor het eerst genoemd en is dan eigendom van Reinhard van Rechteren. Westervoorde werd na het overlijden van een verre nazaat van Reinhard in 1734 verkocht aan Berent Schultink, die het kort daarna al weer doorverkocht aan A.H. baron van Haersholte tot Hoenlo. In 1741 erfde juffrouw Maria van Someren het goed Westervoorde en na haar overlijden kwam het in bezit van de Olster predikant Henrik Kluppel, die er woonde tot 1772, toen het werd verkocht aan Elisabeth Isabella Conradi.

Nieuwbouw omstreeks 1800

Ten tijde van mevrouw Conradi bestond Westervoorde uit een spijker, een boerenwoning en een paar hectaren land. Het bracht bij verkoop in 1795 f 3.530,‒ op. Koper was de latere schout Joan Bannier, die het grondbezit van Westervoorde aanzienlijk uitbreidde door aankoop van naastgelegen landerijen. Bannier liet het spijker afbreken en bouwde een nieuw herenhuis, dat was omgeven door een grote tuin met wandelpaden, boomgaard, bos en akkerland evenals paarden- en koeienstallen. Het compleet vernieuwde Westervoorde was zes hectaren groot en bracht bij de verkoop in 1813 liefst f 19.530,‒ op. Joan Bannier schiep het fraaie landgoed Westervoorde, dat tot het midden van de vorige eeuw op een prominente plaats in het dorp was gelegen. Op die plek is inmiddels een nieuw woonwijk verrezen: de Oranjewijk.

Familie van Suchtelen

Westervoorde werd in 1824 aangekocht door Anton Hendrik Pieter Carel van Suchtelen, die er zijn leven lang bleef wonen. Hij was burgemeester van Olst van 1873 tot 1880 en overleed op Westervoorde. Van Suchtelen was getrouwd met M.E.R. Alberda van Menkema. Hun dochters Gozina, Geurdina en Elisabeth bleven na de dood van hun ouders op Westervoorde wonen. De freules hadden door de contacten van hun vader goede connecties met koningin Emma, die af en toe bij hun thuis op bezoek kwam. De laatste freule van Suchtelen overleed in 1913, waarna het goed werd verkocht aan landbouwer Lambertus Keurhorst.

Westervoorde als landbouwbedrijf

Lambertus Keurhorst woonde samen met zijn gezin in het vroegere koetshuis van Westervoorde, dat werd omgebouwd tot boerderij. Huis Westervoorde werd maar gedeeltelijk bewoond door de familie Keurhorst en voor een ander deel verhuurd aan particulieren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed het dienst voor de opvang van Belgische vluchtelingen, tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er vluchtelingen uit Den Haag in ondergebracht.

Gemeentehuis van Olst

Bij raadsbesluit van 28 augustus 1951 besloot de gemeente Olst om Westervoorde van de familie Keurhorst aan te kopen en na restauratie, verbouwing en herinrichting in gebruik te nemen als gemeentehuis. Dat gebeurde in 1954. Even heeft men nog overwogen rondom Westervoorde een nieuw dorpscentrum te ontwerpen, maar daarvan is niets terechtgekomen.
Boven de schouw in één van de gerestaureerde kamers op de begane grond is een collage van vijf geslachtswapens aangebracht. De bovenste drie bevatten de wapens van de geslachten van Rechteren, Haersholte en Bannier, de vroegere bezitters van Westervoorde toen dat nog een buitenverblijf was. De onderste twee wapens geven de families van Van Suchtelen en zijn echtgenote Van Menkema weer. In het raam boven de ingang aan de voorgevelzijde van Westervoorde is het voormalige gemeentewapen van Olst aangebracht, omgeven door een krans vruchten en korenaren als zinnebeeld van het grotendeels agrarische verleden van Olst. Onder het gemeentewapen zijn twee wentelende wielen afgebeeld die de toenmalige industriële bedrijvigheid symboliseren. Wapens en bovenraam zijn ontworpen door W.P.C. Knuttel te Deventer.

Opheffing van de gemeente Olst

Op 1 januari 2001 werden de gemeenten Olst en Wijhe opgeheven en samengevoegd tot de nieuwe gemeente Olst. Ruim een jaar later werd die gemeente herdoopt tot Olst-Wijhe. Ze telt circa 17.500 inwoners en heeft een landoppervlakte van ruim 118 km². Als het in aanbouw zijnde gemeentehuis in 2012 in gebruik wordt genomen, krijgt Westervoorde (opnieuw) een andere bestemming. Het gebouw zal voortaan onderdak bieden aan allerlei bijzondere bijeenkomsten.