Het Raamdal

Natuurbeleving

De gemeente Grave kent prachtige natuurgebieden. Het veranderde denken over landbouw en natuur bij de overheid en het waterschap sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van nieuwe natuur. Veel flora en fauna is teruggebracht in zijn oorspronkelijke gebied. Een van de meest aansprekende voorbeelden is het Raamdal.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er gewerkt aan het gebied dat zich aan weerszijden van de Raam uitstrekt van Mill tot Grave. De Heidemij tekent voor het ontwerp van het Raamdal. De boeren die hun landerijen langs de Raam hebben liggen, spreken er in het begin schande van. Gewend om grond te ontginnen, moeten ze nu grond afstaan die teruggegeven wordt aan de natuur. Dat strookt niet met hun gevoel. Maar er is geen ontkomen aan: pachtovereenkomsten worden niet verlengd daar waar de gemeente eigenaar is en grond wordt opgekocht of geruild. Ruilverkaveling Land van Cuijk is hierin een belangrijke factor.

Het Raamdal ligt net ten oosten van de Peelrandbreuk. De Raam voert het zure veenwater af van het noordoostelijk deel van de Peel. Het beekdal en de hogere zandgronden zijn bijzondere natuurgebieden. Het natuurgebied van het Raamdal ligt ten zuiden van Escharen op de westoever van de Graafsche Raam. Tot het gebied behoort ook het Esters broek en het loopt over in het begrazingsgebied de Maurik met het Langven. Alleen of onder begeleiding van gidsen van IVN Grave trekken veel mensen de natuur in en ontdekken de rijke flora en fauna van dit prachtige natuurgebied. Het gebied aan de overkant van de Raam is niet toegankelijk voor publiek.

In de loop van de jaren is de Raam verder natuurvriendelijk gemaakt: steile oevers zijn afgevlakt. De vroegere kanalisatie om het water zo snel mogelijk af te voeren is deels teniet gedaan met begroeiing om zo het water langer vast te kunnen houden. Het gebied is waterrijk gemaakt door het graven van vijvers en het opnieuw uitdiepen van het Langven. Het gebied is geliefd bij wandelaars en fietsers.

Het Langven

Een goed voorbeeld van nieuwe natuur is het Langven in de Maurik. Het Langven dateert uit de periode na de laatste ijstijd. In de jaren vijftig wordt het ven gedempt en in de jaren negentig weer open gegraven als onderdeel van de realisering van nieuwe natuur na afronding van de ruilverkaveling Land van Cuijk in 1995. Veel planten en broedvogels keren terug. Door natuurlijke begrazing in grote delen van het gebied ontwikkelt de biotoop zich opnieuw. De Maurik is een typisch overgangsgebied tussen hoog en laag. De vette zwarte grond door jarenlange bemesting is uit het Langven verwijderd. Verschraalde grond geeft het galigaam, een zeldzame manshoge grassoort, weer kans.