Een Frankische stempel op Fries-Saksisch gebied

Tijd van monniken en ridders

De Franken veroveren de kustgebieden en leggen de bevolking het christendom op

In de loop van de 8e eeuw veroveren de Frankische koningen de noordelijke kustgebieden. Koning, later keizer, Karel de Grote verdeelt het land in gouwen en stelt ze onder leiding van een (gouw)graaf. De namen van deze gouwen leven nog altijd voort in streeknamen als Hunsingo en Fivelingo. Ook geeft Karel bevel om de bevolking te kerstenen. Hiervoor bereist de missionaris Liudger vanaf 786 onze contreien. Hij stuit op veel weerstand, maar zijn werk houdt stand. In 805 wordt hij bisschop van Münster. Vandaar dat de Ommelanden en het Oldambt eeuwen tot dit bisdom hebben behoord. De stad Groningen wordt vanuit het bisdom Utrecht bekeerd. Westerwolde is in de vroege Middeleeuwen verbonden aan het Duitse Emsland en wordt bestuurd vanuit het bisdom Osnabrück. Na de Franken komen een eeuw later de Noormannen op plundertocht langs het kustgebied. Talrijke schatvondsten met vaak honderden munten en soms prachtig zilverwerk wijzen op hun aanwezigheid.

Afbeelding: Karolingisch zwaard, gevonden te Warfhuizen (Collectie Groninger Museum, foto John Stoel)