De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Van Gogh in Drenthe

Veen, vervoer en de moderne kunstenaar

Vincent van Gogh

Leerdoelen

  • De leerling kan de ontwikkeling schetsen van het spoorwegennet in Nederland aan het eind van de 19e eeuw.
  • De leerling kent het verschil tussen absolute en relatieve afstand in de 19e eeuw.
  • De leerling kan het verschil benoemen tussen laagveen en hoogveen.
  • De leerling kan uitleggen met welk doel in Drenthe in de 19e eeuw veen werd afgegraven.
  • De leerling kan uitleggen welke overeenkomsten Van Gogh ziet tussen zijn schilderijen en de schilderijen van Dupré, Millet en Corot, met name als het om landschappen gaat.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

internet

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introductie Van Gogh en Drenthe
Introduceer de webquest over de periode dat Van Gogh in Drenthe was. Vraag leerlingen wat zij over Van Gogh, zijn leven en zijn schilderijen weten. Licht eventueel de werkwijze van de webquest toe.

Activiteit 2: uitvoeren van de webquest
Leerlingen voeren de webquest uit op: http://www.histoforum.net/vangogh/index.htm. Drie aspecten staan centraal in deze opdracht:

  • vervoer: de reis per trein in 1883 van Van Gogh van Brabant naar Drenthe
  • veen: de betekenis van het veen in de 19e en 20e eeuw in Nederland, met name in Drenthe*
  • kunst: de vergelijking van schilderijen van Van Gogh met die van tijdgenoten, met name als het om landschappen gaat

* Advies bij deelopdracht Veen: Opdracht 5 bevat een webquest over veenlijken. Plan voor deze opdracht 5 een aparte les in verband met de benodigde tijd en omdat het onderwerp van de webquest afwijkt van het hoofdonderwerp Van Gogh.

Activiteit 3: nabespreking
Bespreek de webquest na. Verdeel bijvoorbeeld de presentatie van de drie opdrachten (vervoer, veen, kunst) over drie groepen. Iedere groep presenteert een deelopdracht van de webquest. De overige leerlingen luisteren, stellen vragen of voegen eigen informatie toe.

Bijlagen

De webquest op internet: http://www.histoforum.net/vangogh/index.htm

Link naar de les

Download de complete les: 33_VO_Van_Gogh_in_Drenthe_SLO.pdf