Studentenleven

De Uithof – Utrecht Science Park

Na de Tweede Wereldoorlog nam de studentenpopulatie in hoog tempo toe van net geen 5000 in 1945 tot ruim 10.000 in 1970. Om de groeiproblemen het hoofd te bieden, werd niet alleen De Uithof gebouwd, maar ook de eerste studentenwoningen. In 1968 kwam het eerste complex aan de Ina Boudier Bakkerlaan gereed.

Door welvaartsgroei en het toegenomen aantal beurzen konden steeds meer jongeren gaan studeren. Als gevolg hiervan veranderde de studentenwereld. Steeds minder studenten waren lid van de traditionele corpora en er kwam een steeds grotere roep om democratisering van de universiteit. In 1963 werd de Utrechtse afdeling van de landelijke Studenten Vakbeweging opgericht. Later radicaliseerde de democratiseringsbeweging en werd in 1969 het Academiegebouw bezet. Als gevolg van de studentenacties werd in 1970 de Wet Universitaire Bestuurshervorming ingevoerd, waardoor het bestuur verantwoording af moest gaan leggen aan zowel studenten als universitair medewerkers.

Ook het verenigingsleven veranderde. Naast de traditionele studentenverenigingen werden er steeds meer sociale en vooral sportieve en culturele verenigingen opgericht die niet verbonden waren aan de traditionele corpora. In 1945 zag het Utrechts Studenten Koor en Orkest het licht en daarna werden de Filmliga en de roeivereniging ORKA opgericht. Uiteindelijk groeide de studentenpopulatie tot ruim 20.000, met daarnaast ruim 30.000 HBO-studenten. De schaarste aan studentenwoningen bleef daarom een terugkerend probleem, ondanks de bouw van grootschalige studentencomplexen aan de Van Lieflandlaan en op De Uithof.