De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Haaksbergen: Een Romeinse stad?

De Romeinse Limes

Leerdoelen

  • Kennis: Leerlingen begrijpen dat er tegenwoordig gebouwen in hun eigen omgeving staan die er ook in de Romeinse tijd hadden kunnen staan Leerlingen herkennen dat gebouwen van nu soms bijna dezelfde functie als vroeger hebben Leerling krijgen inzicht in de wijze waarop hun eigen stad/dorp ingericht is Leerlingen krijgen zicht op de ontwikkeling van Haaksbergen.
  • Vaardigheden: Samenwerken en een taakverdeling maken Kaartlezen. Leerlingen moeten met behulp van de kaart een goede route kunnen maken, een legenda kunnen lezen en begrijpen waar bepaalde symbolen voor staan.
  • Attitude: Leerlingen moeten een actieve, onderzoekende houding aannemen.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

  • Dit project komt het best tot zijn recht als bij dit project ook de vakken handvaardigheid en/of techniek worden betrokken. Het maken van de gebouwen kan dan plaatsvinden bij het vak handvaardigheid/techniek in het vaklokaal waar de leerlingen over de benodigde materialen kunnen beschikken.
  • Voor het verzamelen van informatie moeten de leerlingen kunnen beschikken over computers.
  • Om de gebouwen op de plattegrond van het dorp te kunnen plaatsen is een (zeer) grote versie van die plattegrond een voorwaarde.

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Les 1
De docent introduceert aan de hand van foto's en internetfilmpjes het onderwerp, een Romeinse stad. Vervolgens worden in een klassengesprek de functies van Romeinse gebouwen besproken en worden deze vergeleken met hedendaagse gebouwen.
Les 2 en 3
In groepjes maken leerlingen, gebruik makend van een plattegrond van het dorp, een lijst met gebouwen en voorzieningen die een functie hebben die ook gebouwen in de tijd van Romeinen hadden. Daarna stippelen zij
een zodanige wandelroute uit door het dorp dat de kans zo groot mogelijk is om relevante gebouwen tegen te komen.
Les 4
Na een hernieuwde en aanvullende uitleg over functies van Romeinse gebouwen wordt door de routes van de verschillende groepjes met elkaar te vergelijken, gezamenlijk bepaald welke route tijdens de wandeling door het dorp zal worden gevolgd.
Les 5
Onder begeleiding van een docent wandelen de leerlingen door het dorp en geven op een plattegrond aan welke gebouwen in aanmerking komen om te worden nagebouwd. (mocht u de route willen fietsen dan is een extra begeleiding van een collega om veiligheidsredenen gewenst)
Les 6
Om te beginnen wordt er een taakverdeling gemaakt, wie maakt welk gebouw. Vervolgens gaan de leerlingen naar het computerlokaal om er afbeeldingen te zoeken van het gebouw dat zij willen namaken. Hierna maken zij een bouwtekening en bepalen welke materialen zij nodig hebben.
Les 7, 8 en 9
De laatste drie lessen worden besteed aan het maken van het gebouw, waarna deze op de plattegrond wordt geplaatst.

Link naar de les

Download de complete les: Haaksbergen, een Romeinse stad?