Stichting Deventer OVT

Canon van Deventer

De canon van de geschiedenis van Deventer is samengesteld door de werkgroep Deventer  Onvoltooid Verleden Tijd (DOVT), bestaande uit René Berends, Catherine Bolkestein, Arnon Brouwer, Wim Hattink, Hein Heuven en Henk Smit.

Deze werkgroep is in 2002 van start gegaan met het ontwikkelen van educatief materiaal voor het onderwijs in Deventer over de geschiedenis van eigen stad en streek. Uit een onderzoek was namelijk gebleken dat er in het onderwijs een duidelijke behoefte bestond om in het geschiedenisonderwijs meer aandacht te besteden aan de regionale geschiedenis. De Stichting Deventer OVT werd opgericht om een educatief project van de grond te tillen, opdat alle basisscholen en de geschiedenisdocenten van de brugklassen in het voortgezet onderwijs zouden kunnen beschikken over deugdelijk en aantrekkelijk materiaal. De stichting hield zich met de zakelijke kant van het project  bezig en de werkgroep concentreerde zich op de onderwijsinhoudelijke aspecten. In samenwerking met de educatieve dienst van het Historisch Museum Deventer heeft de werkgroep in de jaren 2002-2008 de geschiedenismethode Deventer OVT ontwikkeld, bestaande uit tien katernen, aansluitend bij de indeling van de geschiedenis in tien tijdperken volgens de aanbevelingen van de Commissie de Rooy uit 2001. Daarnaast werd een klassikale tijdlijn ontwikkeld met een leskist voor elk tijdperk. Bij de methode werd een beknopte handleiding samengesteld. Alle scholen in de gemeente beschikken nu over het materiaal. Een educatieve versie van de site www.deventergeschiedenis.nl is nog in ontwikkeling.

Naar aanleiding van het verzoek van de Stichting IJsselacademie te Kampen besloot de werkgroep begin 2009 om een canon van de stadsgeschiedenis te ontwikkelen, niet alleen bestemd voor het onderwijs, maar voor elke geïnteresseerde burger van Deventer. Om een breed draagvlak te creëren werd in het najaar van 2009 een eerste concept voorgelegd aan enkele plaatselijke erfgoedinstellingen en aan deskundigen op het gebied van de stadsgeschiedenis. Hun commentaren zijn in de eindversie verwerkt. Door middel van vijftig vensters, evenwichtig verdeeld over de economische, sociale, culturele en geestelijke geschiedenis, wordt een beknopt overzicht gegeven van de hoogtepunten uit de plaatselijke geschiedenis. Naast de digitale versie voor de site van de canon van Overijssel wordt de canon ook in boekvorm uitgegeven door Corps 9 Publishers en het Historisch Museum Deventer (ISBN 978-90-79701-11-7; NUR 693; winkelprijs € 12,50). Alle scholen in de gemeente Deventer ontvangen dit boekwerk gratis, vergezeld van een beknopte handleiding waarin de relatie met de geschiedenismethode Deventer OVT wordt aangegeven.