Info

over de makers, de ontwikkeling, het auteursrecht en de aansprakelijkheid

De Canon van Meppel is een educatieve website voor de bovenbouw PO/onderbouw VO. De website wordt ontwikkeld door en op initiatief van mw. drs. Garry Wiersema, zelfstandig historica en informatiekundige.

garrywiersema.nl || info@garrywiersema.nl || www.canonvanmeppel.nl

Ontwikkelproject 2016-2020
De ontwikkeling van de Canon van Meppel is gestart in juni 2016 naast en in samenhang met het Cultuurmenu in de gemeente Meppel. Enerzijds ondersteunt het canonmateriaal de (tijdelijke) erfgoedlessen op basisscholen, anderzijds gaat het om duurzaam lesstofvervangend/-verrijkend lesmateriaal over lokaal cultureel erfgoed. Verder stimuleert de canon uitdrukkelijk omgevingsonderwijs op locatie. In 2020 moet de Canon zijn uitgegroeid tot een volwaardige - in het lescurriculum in te bedden - leerlijn erfgoeducatie.

Er wordt voor de ontwikkeling samengewerkt met directies, ICCers en leerkrachten van basisscholen in de gemeente Meppel. 

Sponsors

  • Compenta (Cultuur met Kwaliteitsgelden)
  • Gemeente Meppel (aanjaagfonds)
  • Stichting Burgerweeshuisfonds Meppel

Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen behorend tot de website Canon van Meppel liggen bij Garrywiersema.nl. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor educatieve doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie. Een en ander geldt onverkort, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Disclaimer
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Garrywiersema.nl spant zich in om de website zorgvuldig te ontwikkelen, te onderhouden, en te beheren, maar geeft geen garanties voor juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. 

September 2018