Colofon van de Canon van De Kempen

Canon van De Kempen

Samenstelling

De Canon van de Kempen is samengesteld door Wim Lavrijsen (teksten) en Toon Schellens (afbeeldingen).

Ondersteuning

Bij de totstandkoming van de Canon van de Kempen hebben de samenstellers op velerlei vlak ondersteuning gekregen van anderen, zowel financieel-organisatorisch als inhoudelijk.

Financieel-organisatorisch

 • Gemeente Eersel
 • Rotary Eersel
 • Pam Portheine, Bureau Franken Eindhoven
 • Yvonne Vetjens, BG.legal ’s-Hertogenbosch

Inhoudelijk

 • Johan Biemans
 • Cisca Castelijns
 • Harrie Fiers
 • Karel Franken
 • Piet van Gisbergen         
 • Wim van Gompel
 • Cor van der Heijden
 • Marja Hol
 • Fransje van Kempen
 • Henk van de Klundert
 • Wies van Leeuwen
 • Hans Loonen
 • Edwin van Onna
 • Harrie Rooijackers
 • Gerard Rooijakkers
 • Brenda Rovers
 • Ineke Strouken
 • Riny Swaanen
 • Liesbeth Theunissen
 • Jan van de Ven
 • Rolf Vonk

en de diverse heemkundeverenigingen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

Foto’s: Toon Schellens, tenzij anders vermeld.

Disclaimer

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van internet, social media, druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

 

VERANTWOORDING

Bij het samenstellen van de Canon van de Kempen stond ons als samenstellers van de website voor ogen om historie en erfgoed van de Kempen – in het bijzonder de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden – toegankelijk te maken en te verspreiden. De inhoud van de site is bestemd voor iedere belangstellende. Daarnaast zijn er specifieke doelgroepen voor wie de Canon van de Kempen van extra betekenis kan zijn. U kunt daarbij denken aan onderwijs, toerisme, musea en andere cultuurinstellingen en beheerders van regionale collecties.

Bij ons project hebben we er bewust voor gekozen aansluiting te zoeken bij landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen rond het fenomeen Canon. Net als bij de Canon van Nederland en de Brabantse Canon ‘Blikken op Brabant’ wil de Canon van de Kempen Vensters open zetten die uitnodigen om ‘historische landschappen’ te ontdekken. Wie een bepaald Venster bezoekt kan steeds dieper in de materie duiken. Onder meer door via zogenaamde Doorkijkjes over een deelonderwerp meer te weten te komen. In dit verband is het goed om te weten dat de vet-cursieve woorden in de hoofdtekst verwijzen naar de onderwerpen in de illustratiebalk waarin je alle doorkijkjes treft. Verder kunnen de rode blokjes onder de illustratiebalk doorverwijzen naar extra literatuur, collecties in musea en wandel- of fietstochten in de omgeving. Deze laatste mogelijkheden zijn nog niet bij alle Vensters doorgevoerd.

Een Canon is geen encyclopedie. Als samenstellers hebben wij niet naar volledigheid gestreefd. De Vensters hebben in eerste instantie de bedoeling interesse te wekken. Interesse voor historie en erfgoed van de Kempen. Om dit te bereiken wordt de informatie zo toegankelijk mogelijk neergezet.

Daarnaast moet de informatie uiteraard betrouwbaar zijn. Waar daar twijfels over bestaan vermelden we dat nadrukkelijk in de tekst. We hebben een en ander voortdurend laten checken door deskundigen. Dit neemt niet weg dat er in de vijftig Vensters fouten kunnen staan, of zaken die betwistbaar zijn. Dat is vervelend, maar geen ramp. Immers: een Canon is nooit af. Die blijft in ontwikkeling.

U kunt aan die ontwikkeling bijdragen door eventuele opmerkingen over de Canon van de Kempen aan ons door te geven. Dat kan via: beheer@canonvandekempen.nl 

Wij hopen dat uw snuffeltocht door de vele boeiende onderwerpen uit historie en erfgoed van de Kempen u plezier bezorgt. Geniet ervan.

Wim Lavrijsen & Toon Schellens
samenstellers van de Canon van de Kempen