Canon van Schiedam

Canon Schiedam

De canon van Schiedam is samengesteld op initiatief van de Historische Vereniging Schiedam (HVS). In ruim twintig vensters wordt een beeld geschetst van de geschiedenis van de stad vanaf de dertiende eeuw tot aan de moderne tijd. Aan de orde komen een aantal monumentale gebouwen die nu nog in de stad te zien zijn, de verschillende vormen van bedrijvigheid die hun stempel hebben gedrukt op de stad en verhalen van bekende en belangrijke Schiedammers.

De teksten voor de vensters zijn geschreven door dr. Paul Bassant, waarbij rijkelijk gebruik is gemaakt van online bronnen. Speciale dank gaat uit naar Jef Jansen, oud-archivaris in Schiedam, die de teksten heeft nagelopen en waar nodig gecorrigeerd.

De HVS streeft ernaar dat de canon een levend document wordt, waar nog geregeld zaken aan worden toegevoegd. De geschiedenis van een stad staat immers nooit stil. Suggesties en aanmerkingen  zijn dan ook welkom en kunnen worden doorgegeven via canon@historischeverenigingschiedam.nl 

© Het auteursrecht op de teksten berust bij de Historische Vereniging Schiedam. Reproductie van de teksten is met bronvermelding toegestaan. Het gebruikte beeldmateriaal is grotendeels afkomstig uit de beeldbank van het gemeentearchief Schiedam en verder van enkele online bronnen. Het beeldmateriaal mocht voor zover ons bekend door ons gebruikt worden voor de canon. Indien u desondanks een afbeelding tegenkomt waarvan u de auteursrechten heeft en u bezwaar heeft tegen de publicatie daarvan op internet, kunt u contact opnemen met de Historische Vereniging Schiedam.