Samen sterk

Opkomst landbouwcoöperaties

Tijd van burgers en stoommachines

Aan het einde van de 19de eeuw verkeerde de boerenstand in zeer moeilijke omstandigheden. Dit was ook de tijd van de opkomst van de landbouwcoöperaties. De samenbundeling van de krachten is eigenlijk begonnen met de komst van de Boerenbond. In 1899 is de afdeling Bathmen van de Nederlandse Boerenbond opgericht, die zich bezighield met de gezamenlijke inkoop van voedermiddelen, kunstmest en ook aandacht had voor de veeverbetering. Bovendien werden er werktuigen en machines aangeschaft.
De Boerenbond werd in 1917 veranderd in de Coöperatieve Aankoop Vereniging. De molen Werklust aan de Molenstraat werd in 1920 gekocht, waarbij men in 1930 een nieuw pakhuis met maalderij liet bouwen. Het pakhuis met maalderij en het kantoor gingen in 1935 door brand verloren, waarna er een nieuw modern en doelmatig pakhuis met silo en kantoor werd gebouwd. In Loo werd een filiaal gevestigd bij bakker Smijs. In Okkenbroek en in Dortherhoek (Dorthermolen) werden bedrijven overgenomen.
Door gebrek aan grondstoffen en stagnatie bij de aanvoer van kunstmeststoffen waren de oorlogsjaren niet zo gemakkelijk. Na de oorlog zette de groei door, met nieuwbouw in 1960 tot gevolg. In 1971 ging de vereniging op in het Agrarisch Belangen Centrum te Lochem.

OLM

In 1890 werd een afdeling van de Overijsselse Landbouw Maatschappij (OLM) opgericht. Deze algemene organisatie hield zich bezig met de brede behartiging van de landbouwbelangen. Bij de oprichting van de Coöperatieve Aankoopvereniging in 1917
In 1955 werd opnieuw een zelfstandige OLM-afdeling opgericht, die zich ging bezighouden met landbouwpolitiek, onderwijs, voorlichting, ruimtelijke ordening, ruilverkaveling en de bedrijfsverzorging. De overkoepelende provinciale organisatie van de Overijsselse Landbouw Maatschappij beheerde in Bathmen vanaf 1947 tot 1979 een Lagere Landbouwschool.
Gaandeweg ontstond landelijk het streven om te komen tot één landbouworganisatie, wat in 1995 resulteerde in de oprichting van LTO: Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

Coöperatieve Zuivelfabriek

Eveneens vanuit de Boerenbond werd in 1905 de Coöperatieve Zuivelfabriek opgericht. Men kocht een pand aan de Koekendijk. Op deze locatie vond in 1938 nieuwbouw plaats van een modern kantoor, laboratorium, tanklokaal en melkontvangst. Na de oorlog nam de melkstroom toe en in 1950 ging de vereniging op in de topcoöperatie IJsseldal. In Bathmen werd vervolgens een nieuwe kaasfabriek gebouwd. In 1970 werd besloten toe te treden tot de zuivelcoöperatie Coberco. De aanvoer van bussenmelk stopte in 1981. De zuivelfabriek in Bathmen werd in 1985 door Coberco gesloten.

Coöperatieve Boerenleenbank

Mede voor de financiering van de zuivelfabriek werd in 1905 de Boerenleenbank opgericht. In 1931 kwam er een fulltime kassier en in 1942 betrok men een eigen pand aan de Dorpsstraat.
In 1967 werd aan de Dorpsstraat een nieuw, modern kantoor geopend. Met de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij trof men een regeling voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Het aantal betalingen per bank nam een sterke vlucht. In 2002 ging men een fusie aan met de Rabobank (Zuid-)Salland.