De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Michiel de Ruyter (1607-1676)

Wie is de baas op zee?

Michiel de Ruyter

Leerdoelen

 • de leerlingen kunnen aangeven dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden al snel na de onafhankelijkheid in 1648 met Engeland moest strijden over wie op zee de baas was (Engelse oorlogen);
 • de leerlingen kunnen aangeven wie tijdens deze strijd de leiding hadden in de Republiek: eerst raadspensionaris Johan de Witt en later stadhouder Willem III;
 • de leerlingen kunnen aangeven welke rol in deze strijd Michiel de Ruyter (en andere zeehelden als Tromp en De With) speelden;
 • de leerlingen kunnen aangeven hoe een zeeoorlog in de 17de eeuw gevoerd werd;
 • de leerlingen kunnen uitleggen waarom 1672 het Rampjaar genoemd wordt.

Benodigde voorkennis

 • de leerlingen kunnen de Tijd van Regenten en Vorsten op de tijdbalk plaatsen;
 • de leerlingen kunnen met een kaart van Europa en met een kaart van de wereld werken;
 • de leerlingen kennen het begrip 'de Republiek';
 • de leerlingen zijn bekend met het feit dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden na tachtig jaar strijd tegen Spanje in 1648 een onafhankelijk land geworden is;
 • de leerlingen zijn bekend met het belang van de handel voor de Republiek.

Randvoorwaarden

Voor het tonen van de clips (en eventueel de power point) zijn een beamer en een digibord nodig.

Beoordeling

De resultaten van de verwerking worden nabesproken. Maar de stof wordt pas getoetst in samenhang met de andere stof over de Tijd van Regenten en Vorsten.

Lesactiviteiten

1 Inleiding: De Republiek na 1648
In de inleiding komt de positie van de Republiek in Europa aan de orde, gekoppeld aan het belang van de handel en de vrije doorvaart voor de Republiek.

2 Leskern: Michiel de Ruyter (1607-1676): Wie is op zee de baas?
In de leskern zijn de geschiedenis van de Republiek en de levensloop van Michiel de Ruyter aan elkaar gekoppeld. Informatie over de oorlogen met Engeland en de rol van Michiel de Ruyter.

3 Nagesprek over de leskern: Reacties van leerlingen, plaatsing in de tijd, plaatsing in de ruimte
De leskern wordt afgesloten met een kort gesprek met de klas over de inhoud.

4 Verwerking: Opdrachten en Nabespreking
De les wordt afgesloten met een tiental verwerkingsopdrachten, die nabesproken worden.
Vervolgens worden leerlingen uitgenodigd een jeugdboek over De Ruyter te lezen.

Bijlagen

 • Voorblad bij de les
 • Lesopzet
 • Handleiding voor de leerkracht

Link naar de les

Download de complete les: 20_PO_MichieldeRuyter.pdf